Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VISUAL B.V. | 2017
ALGEMENE SERVICE VOORWAARDEN
SAF VISUAL
Algemene Service Voorwaarden SAF VISUAL B.V., gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Den Haag onder nummer 62043935.
I ALGEMENE BEPALINGEN
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de
besloten vennootschap SAF VISUAL B.V. of een van haar werkmaatschappijen en op
alle overeenkomsten die door SAF GALLERY of één van haar werkmaatschappijen met
de wederpartij zullen worden gesloten. In deze algemene voorwaarden wordt SAF
GALLERY of de desbetreffende werkmaatschappij in het vervolg aangeduid met:
“opdrachtnemer”. De wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met:
“opdrachtgever”.
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en navolgende
bijzondere bepalingen:
II Voorwaarden voor consultancy, detachering en projecten
III Voorwaarden voor trainingen, workshops en assessments
1.3 In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene bepalingen met
enige bijzondere bepaling, zal de bijzondere bepaling prevaleren. In geval van
strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bepaling van
een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst prevaleert steeds de meer
specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling.
1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover
schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen.
1.5 De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door opdrachtnemer.
2. Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen tot stand
doordat opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte of een op
andere wijze gedaan aanbod accepteert.
2.2 Evenwel kan opdrachtgever aan een overeenkomst met opdrachtnemer geen
rechten ontlenen, alvorens zij een schriftelijke overeenkomst met opdrachtnemer
heeft ondertekend.
2.3 Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van opdrachtnemer steeds
geldig gedurende 14 dagen na hun dagtekening.
2.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van
opdrachtnemer op schadevergoeding wegens het afbreken van onderhandelingen
door opdrachtgever onverlet.
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk en
onafhankelijk uit te voeren, een en ander voorzover mogelijk en met inachtneming
van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.
3.2 Onder opdracht wordt verstaan, de door opdrachtnemer op basis van de
overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden,
respectievelijk te verlenen diensten, respectievelijk te leveren goederen.
3.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer, in
verband met de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke gegevens en
bescheiden ter beschikking stellen.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van
alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt
tevens indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.
3.5 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren met
betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst.
4. Termijnen voor nakoming
4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten, alsmede voor
levering van zaken en goederen of de installatie daarvan zijn nimmer fataal. Indien
opdrachtnemer niet binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten
verricht, producten (af)levert of installeert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Er
is sprake van verzuim als opdrachtgever opdrachtnemer per aangetekende brief in
gebreke heeft gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.
5. Inschakeling derden
5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer inschakeling
van derden noodzakelijk is, die niet vooraf expliciet in de overeenkomst opgenomen
zijn, zal opdrachtnemer voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is hierover
voorafgaand overleg voeren met opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden.
Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer ervoor zorgen dat de facturen van deze
derden rechtstreeks aan opdrachtgever worden verzonden.
5.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming
van deze derden.
6. Tarieven
6.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op
uurloon of een vast bedrag voor de te verrichten diensten of te leveren zaken. Dit zal
schriftelijk worden vastgelegd. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, na
schriftelijke aankondiging aan opdrachtgever, haar tarieven aan te passen. Naast
het overeengekomen tarief komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de
uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van opdrachtnemer
altijd exclusief omzetbelasting (BTW).
6.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van
de periode waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen.
Voorts is opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot aan opdrachtgever in
rekening te brengen. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met
hetgeen uiteindelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is. Indien
de omvang van de werkzaamheden van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is
opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening
te brengen.
6.4 Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als
gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of
anderszins toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in
rekening gebracht als waren het gewerkte uren.
6.5 Het tarief is gebaseerd op een werkdag van 8:00 uur tot 18:00 uur voor
werkzaamheden verricht binnen Nederland. Het tarief voor werk dat in opdracht
van opdrachtgever buiten de hiervoor genoemde uren valt en/of dat buiten
Nederland wordt verricht wordt belast met een vooraf schriftelijk overeengekomen
toeslag.
6.6 Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij
onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten,
zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van nader
overeengekomen tarieven c.q. op basis van de gebruikelijke door opdrachtnemer
gehanteerde tarieven.
6.7 Indien de tarifering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of
omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft
opdrachtnemer na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van
opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit dit
onderzoek blijkt dat de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de
werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van
opdrachtgever komen, zonder dat opdrachtnemer enig recht verliest.
7. Betaling
7.1 Betaling door opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
7.2 Iedere mogelijkheid voor opdrachtgever om aan opdrachtnemer verschuldigde
factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op opdrachtnemer te
hebben, wordt door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van opdrachtgever
om de betaling van enig bedrag dat zij aan opdrachtnemer verschuldigd is op te
schorten, uitgesloten.
7.3 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een contractuele
rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle
achterstallige bedragen, met een minimum van EUR 150 (honderdvijftig euro).
7.4 Indien opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met
enige betaling en opdrachtnemer om die reden de vordering ter incasso uit handen
moet geven, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van
de achterstallige bedragen verschuldigd.
7.5 Indien opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan
opdrachtnemer verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan opdrachtgever
verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van
openstaande facturen, is opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden die zij of
aan haar gelieerde werkmaatschappijen ten behoeve van opdrachtgever verrichten,
op te schorten.
8. Reclames
8.1 Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden
en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden
gemaakt binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden, na de verzenddatum
van de factuur, stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont
dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
8.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.
8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van
opdrachtnemer) heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in
rekening gebrachte facturen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van
de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die zij in het kader
van een overeenkomst met opdrachtgever aan laatstgenoemde levert, totdat
opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer
uit de desbetreffende overeenkomst en uit eerdere en latere overeenkomsten met
opdrachtnemer volledig heeft voldaan. Evenzo blijft opdrachtnemer rechthebbende
met betrekking tot alle immateriële goederen die zij in het kader van enige
overeenkomst aan opdrachtgever dient over te dragen, zolang opdrachtgever niet
aan al haar verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst en eerdere en latere
overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.
9.2 Indien opdrachtnemer in het kader van enige overeenkomst met opdrachtgever
auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever dient
over te dragen, blijven deze rechten aan opdrachtnemer voorbehouden totdat
opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst en uit eerdere en latere
overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.
9.3 Opdrachtgever is gehouden om, indien zij op enig moment jegens opdrachtnemer
tekort schiet in de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met
opdrachtgever, alle zaken en immateriële goederen waarop een
eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust, aan opdrachtnemer ter beschikking
te stellen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds nu voor alsdan om de
bedrijfsruimten en –terreinen van opdrachtgever te betreden, teneinde zaken en
immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust
weg te (doen) voeren.
10 Rechten van intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende
rechten van intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het
tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen –
toe aan opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden
door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend opdrachtnemer bevoegd.
10.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren
van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekeningof
modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor
een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen
voor de opdrachtgever.
10.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde
gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de
opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder
vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te
verveelvoudigen.
10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht
door de opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de
modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van opdrachtnemer, ongeacht
of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
10.5 Op verzoek van opdrachtnemer verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer een
pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met
opdrachtnemer door haar in de macht van opdrachtgever worden/zijn gebracht,
zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid
en uit welke hoofde ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare
schulden daaronder mede begrepen.
11 Aansprakelijkheid/Vrijwaring
11.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is
met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen
prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar.
In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan
de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze
vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door
of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de
zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.2 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever,
verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door
opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software
van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever
aan opdrachtnemer voorgeschreven derden en alle andere vormen van schade dan
genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook ,is uitgesloten.
11.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
11.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien
opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de
nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
verband houdende met (de uitvoering van) enige overeenkomst die partijen met
elkaar hebben gesloten.
11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen
waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
12 Opzegging en beëindiging
12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met
onmiddellijke ingang op te zeggen indien opdrachtgever in staat van faillissement
verkeert, aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel indien
opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt. Opdrachtnemer zal wegens deze
opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.2 Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van opdrachtnemer op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de
door opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde omzet
over de resterende looptijd van de overeenkomst.
12.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen terwijl
dit niet is overeengekomen of opdrachtgever verlangt dat opdrachtnemer haar
dienstverlening opschort, vanwege factoren die geen verband houden met de aard
van de prestatie van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
vergoeding verschuldigd welke onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de
gederfde omzet van opdrachtnemer over de resterende looptijd van de
overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om in dit geval
vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.
13 Overmacht
13.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die
de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan
opdrachtnemer kan worden toegerekend.
13.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door
overmacht, meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aan opdrachtgever.
13.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na
te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd
de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder
rechterlijke tussenkomst ontbinden.
13.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.
14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na
beëindiging daarvan.
14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor
het doel waarvoor deze verstrekt is.
14.3 Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van
die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken,
databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de
oorspronkelijke eigenaar.
15 Overname van personeel
15.1 De opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst
alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van de overeenkomst
geen directe of indirecte arbeids- of dienstverleningsrelatie te onderhouden met
medewerkers van opdrachtnemer noch met de door opdrachtnemer in het kader van
de onderhavige overeenkomst ingeschakelde derden dan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer en na betaling van een nader overeen
te komen vergoeding.
16 Boetebepaling
16.1 Bij overtreding van artikel 14 en 15 is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) per dag en,
indien van toepassing, per medewerker dat de overtreding voortduurt.
17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is steeds
Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met de opdracht/ overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij
uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter te Eindhoven.
18 Overige bepalingen
18.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer
gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn
gehele onderneming.

II VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY, DETACHERING EN PROJECTEN
De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor consultancy, detachering en projecten”
vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene
voorwaarden (I) van toepassing indien opdrachtnemer diensten verleent in de vorm
van consultancy, detachering, uitleen van werknemers, interim management,
freelancers of een andere vorm van activiteit waarbij personeelsleden, werknemers,
freelancers of interim managers (allen hierna verder aan te duiden als:
“medewerkers”) van werkmaatschappijen van SAF GALLERY of door die
maatschappijen ingehuurde werknemers worden ingezet ten behoeve van of bij
opdrachtgevers. Deze bepalingen laten de in de overeenkomst opgenomen
bepalingen omtrent specifieke diensten onverlet. In geval van strijdigheid met enige
bepaling uit de algemene bepalingen, zal de bijzondere bepaling uit onderhavige
voorwaarden prevaleren.
1. Uitvoering
1.1 Op opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis om de overeengekomen
werkzaamheden naar beste weten en kunnen met behulp van ter zake kundige
medewerkers te verrichten, doch op haar rust geen resultaatsverbintenis, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
1.2 Indien in de onderhavige bijzondere bepalingen bedingen voorkomen ten
behoeve van werknemers van opdrachtnemer, zullen deze ook gelden ten behoeve
van door opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtnemer behoudt zich het
recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en onder haar verantwoordelijkheid,
het geheel of delen van de opdracht door derden te doen uitvoeren. Artikel 5 van de
Algemene Bepalingen (I) is van overeenkomstige toepassing.
1.3 Indien de dienstverlening contractueel in fasen zal plaatsvinden, kan
opdrachtnemer de aanvang van de diensten, die tot een volgende fase behoren
uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
1.4 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien door
een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de
overeenkomst het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.
Indien contractueel een vaste prijs is afgesproken voor de dienstverlening, zal
opdrachtnemer opdrachtgever tevoren informeren, indien de nader overeen te
komen wijziging of aanvulling van de contractuele regeling tot gevolg heeft dat de
overeengekomen prijs zal worden overschreden.
2. Selectie
2.1 Opdrachtnemer selecteert de medewerker aan de hand van de haar bekende
hoedanigheden en deskundigheden van de medewerker enerzijds en aan de hand
van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende
de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
2.2 Indien de medewerker niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet, is
opdrachtgever gehouden dit onder vermelding van gegronde redenen binnen 5
werkdagen na aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtnemer mede te delen.
Na deze termijn is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor het geval dat de
medewerker niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet.
2.3 Indien de opdrachtgever de medewerker heeft geselecteerd, is opdrachtnemer
niet aansprakelijk voor het geval dat de medewerker niet aan de verwachtingen van
opdrachtgever voldoet.
3. Vervanging
3.1 De in de overeenkomst genoemde medewerker zal de werkzaamheden voor
opdrachtgever persoonlijk verrichten. Tenzij anders overeengekomen, is
opdrachtnemer gerechtigd een vervangbare medewerker te vervangen door een
andere gelijkwaardige medewerker.
3.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een juiste
uitvoering een hoger gekwalificeerde medewerker is vereist, heeft opdrachtnemer
het recht, na overleg met opdrachtgever, een hoger gekwalificeerde medewerker in
te zetten tegen het voor deze functie geldende tarief.
4. Goed opdrachtgeverschap
4.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker gedragen op dezelfde
zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers verplicht is.
4.2 Opdrachtgever kan de medewerker slechts inzetten in afwijking van het in de
opdracht en deze algemene voorwaarden bepaalde, indien opdrachtnemer daarmee
vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Aan de instemming kunnen
voorwaarden worden verbonden.
4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker buiten Nederland in te
zetten, zonder dat opdrachtnemer hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft
ingestemd. Voor het verkrijgen van deze toestemming dient opdrachtgever de
opdrachtnemer in elk geval opgave te doen van het land, de plaats en de aard van
de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
4.4 Indien de medewerker werkzaamheden verricht ten kantore van opdrachtgever
ofwel op een andere in overleg vast te stellen locatie, stelt de opdrachtgever de
medewerker in staat zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten door
de medewerker kosteloos te voorzien van adequate ruimte en faciliteiten, een en
ander conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden.
5. Samenstelling projectteam en medewerking opdrachtgever
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht, na overleg met de opdrachtgever, de
samenstelling van het projectteam te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is. De wijziging mag de
deskundigheid van het projectteam niet verminderen, noch de continuïteit van de
uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
5.2 Indien de opdrachtgever om gegronde redenen wijziging van het projectteam
verlangt, wanneer hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de
opdracht nodig is, geeft opdrachtnemer hieraan gevolg, onverminderd het bepaalde
in artikel 6.2.
5.3 Wijzigingen in de samenstelling van het projectteam op verzoek van
opdrachtnemer mogen kunnen enkel na overleg en goedkeuring door opdrachtgever
leiden tot overschrijding van het overeengekomen bedrag c.q. geraamde maximum
dat voor de opdracht is vastgesteld.
5.4 De opdrachtgever is verplicht een vertegenwoordiger te benoemen die, ten
behoeve van een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, de contacten met
de door opdrachtnemer aangewezen vertegenwoordiger zal onderhouden.
5.5 De opdrachtgever zal zowel bij aanvang van de werkzaamheden als gedurende de
voortgang daarvan en zonder kosten voor opdrachtnemer alle medewerking verlenen
aan het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds
tijdig alle door haar nuttig en noodzakelijke geachte gegevens en inlichtingen
verschaffen en aan opdrachtnemer beschikbaar stellen, teneinde opdrachtnemer in
staat te stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in
zijn organisatie van de door opdrachtnemer te verlenen diensten alsmede voor de te
gebruiken hulpmiddelen daarbij, van welke aard dan ook, alsmede voor de
beveiliging ervan.
5.7 Indien opdrachtgever (contractueel) apparatuur, materialen of gegevens op
informatiedragers ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de voor de
werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Ingeval opdrachtnemer niet, niet tijdig
of niet overeenkomstig de afspraken kan beschikken over de voor de
werkzaamheden naar haar mening noodzakelijke bedoelde apparatuur, materiaal en
bedoelde gegevens, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst leiden, waarbij het gestelde in artikel 6.4 van de algemene bepalingen
(I) van toepassing zal zijn.
6. Belemmeringen bij de uitvoering van de opdracht
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een
behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de
partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve
resultaat binnen overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij
verplicht de wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
6.2 Indien het in artikel 6.1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in
de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen
schriftelijk te worden bevestigd.
7. Vervolgopdracht
7.1 Indien uit de overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de
opdrachtgever deze aan opdrachtnemer verstrekken op als dan overeen te komen
voorwaarden en vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
8. Arbeidstijd en overwerk
8.1 De werktijden/werkdagen van de door opdrachtnemer in te zetten medewerkers
zullen in onderling overleg tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden
vastgesteld, waarbij opdrachtnemer zich voorzover mogelijk zal richten naar de bij
opdrachtgever getroffen regelingen.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het tarief gebaseerd op werkbare
uren per dag. De dagen dat de medewerker aanwezig althans werkzaam is bij of ten
behoeve van opdrachtgever worden per uur in rekening gebracht.
8.3 Uren of dagen waarop de medewerker geen werkzaamheden kan uitvoeren als
gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van opdrachtgever of
anderszins toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in
rekening gebracht als waren het gewerkte uren.
8.4 Alle kosten die verband houden met het verrichte over- en meerwerk door een
medewerker komen voor rekening van de opdrachtgever. Van overwerk is sprake
indien werkzaamheden worden verricht boven het bij overeenkomst vastgestelde
aantal uren. Indien het aantal uren niet is overeengekomen, is sprake van overwerk
indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector
gebruikelijke arbeidsduur per dag, per week of per maand.
8.5 Voor overwerk en werk op zaterdag, zondag en officiële feestdagen is aan
opdrachtnemer een toeslag op het overeengekomen tarief verschuldigd. De
toeslagen worden door opdrachtnemer in rekening gebracht op basis van de
regeling zoals die bij de opdrachtgever geldt, danwel op basis van een tussen
partijen overeengekomen tarief.
8.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor overtreding van de op de
arbeidstijd toepasselijke regelgeving op locatie van de opdrachtgever.
9. Vakantie en verlof
9.1 De medewerker heeft gedurende deze overeenkomst recht op vakantie- en
verlofuren. Opname van vakantie- en verlofuren vindt in onderling overleg tussen
medewerker en opdrachtgever plaats, zoveel mogelijk overeenkomstig de regeling
die bij opdrachtgever gebruikelijk is. Registratie van vakantie- en verlof uren vindt
plaats door en bij opdrachtnemer.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die
de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan
opdrachtnemer kan worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen
veroorzaken zijn o.a. belangenverstrengeling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden
van een onvervangbaar gebleken medewerker en een algemeen gebrek aan, voor het
tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.
10.2 Opdrachtnemer die verwacht dat zij zal tekortschieten in de nakoming door
overmacht, meldt deze verwachting onverwijld schriftelijk aan opdrachtgever.
10.3 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na
te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd
de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder
rechterlijke tussenkomst ontbinden.
10.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.
10.5 Ingeval van verhindering van de medewerker als gevolg van ziekte, ongeval of
anderszins zal opdrachtnemer dit terstond aan opdrachtgever berichten. Voor zover
de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, zal opdrachtnemer binnen
redelijke termijn voor vervanging van de medewerker zorgdragen.
II VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN, WORKSHOPS EN ASSESSMENTS
De in dit hoofdstuk “Voorwaarden voor trainingen, workshops en assessments”
vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene
voorwaarden (I) van toepassing, indien opdrachtnemer diensten verleent in de vorm
van trainingen, workshops en assessments of andere bijeenkomsten, waarbij
personeelsleden, werknemers, freelancers of interim managers (allen hierna verder
aan te duiden als: “medewerkers”) van werkmaatschappijen van SAF GALLERY of
door die maatschappijen ingehuurde werknemers worden ingezet. Deze bepalingen
laten de in de overeenkomst opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten
onverlet. In geval van strijdigheid met enige bepaling uit de algemene bepalingen, zal
de bijzondere bepaling uit onderhavige voorwaarden prevaleren.
Algemeen
1. Definities
1.1 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven
of heeft doen inschrijven en feitelijk aan de activiteit deelneemt.
1.2 Activiteit: de door opdrachtnemer georganiseerde training, workshop,
assessment of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of
vergroten en/of in kaart brengen van kennis en/of vaardigheden.
1.3 Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan
door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze
persoon werkt.
1.4 ‘In company’-activiteit: een activiteit die georganiseerd wordt voor medewerkers
uit één organisatie of uit een beperkt aantal vooraf vastgestelde organisaties. Het
programma van de ‘In company’-activiteit wordt in nauw overleg met de
opdrachtgever samengesteld.
1.5 Annuleren: het per brief opzeggen van de ingeschreven deelname aan de
activiteit bij de administratie van de activiteit.
2. Inschrijving en bevestiging open activiteit
2.1 Inschrijving voor de door opdrachtnemer te verzorgen open activiteiten kan door
opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig
ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per
email/elektronische post.
2.2 Opdrachtnemer bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het
voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door
verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot
deelname aan de betreffende activiteit tot stand. Het bewijs van de totstandkoming
van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen
worden.
2.3 De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens
tegenbewijs.
3. Overeenkomst ter zake ‘in company’-activiteit
3.1 Ter zake een ‘in company’-activiteit zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij
opdrachtnemer.
3.2 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-activiteit
komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3.3 De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een
afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke
offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Opdrachtnemer is
niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
4. Prijzen van open activiteit
4.1 Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de
activiteitprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente activiteitbrochure die
door opdrachtnemer is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze
kent.
4.2 Bij inschrijving voor een activiteit middels het inschrijfformulier op basis van een
mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
4.3 Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en
verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van
de inschrijving op internet zijn vermeld.
4.4 In de activiteitprijzen zijn de kosten voor het activiteitmateriaal inbegrepen, tenzij
anders is vermeld.
4.5 Als op een activiteit BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en
worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4.6 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
4.7 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de
hoogte van de geldende Btw-tarieven.
5. Prijzen van ‘in company’-activiteit
5.1 De activiteitprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de
geldigheidsduur van die offerte.
5.2 In de geoffreerde activiteitprijs zijn de kosten voor het activiteitmateriaal
inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5.3 Als op een activiteit BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en
worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de
hoogte van de geldende Btw-tarieven.
6. Bescherming persoonsgegevens
6.1 Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de
administratie van opdrachtnemer. De gegevens worden gebruikt voor een
verantwoord klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van
deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en
het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.
6.2 Opdrachtnemer verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.
6.3 De deelnemer heeft het recht op toegang tot, en verbetering van, de eigen
gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen van
opdrachtnemer, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld.
7. Intellectueel eigendom
7.1 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De
rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de activiteit, het
cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de
activiteit worden door opdrachtnemer behouden.
7.2 Het is de deelnemer niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking
gestelde documenten, cursusmateriaal of ander materiaal voor een ander doel te
gebruiken, dan voor de betreffende activiteit, aan een ander – al dan niet om niet –
ter beschikking te stellen of te vervreemden.
8. Legitimatie
8.1 De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van de open activiteit het bewijs van
inschrijving bij zich te hebben en op verzoek van de docent of trainer te tonen.
9. Bijkomende kosten
9.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn in de cursusprijs onder meer niet
begrepen: verblijfkosten, zoals lunchkosten, dinerkosten en hotelkosten, kosten van
voorgeschreven literatuur, tentamenkosten en (externe) examengelden,
introductiekosten, kosten voor excursies of externe activiteiten.
10. Vervanging docent of trainer
10.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met
de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of
trainer.
11. Verhindering van de deelnemer
11.1 Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging
door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de
eerste cursusdag wordt aangemeld bij opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de
opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
12. Annulering door opdrachtnemer
12.1 Opdrachtnemer beslist over het al dan niet doorgaan van een open activiteit
uiterlijk vier weken voor de geplande startdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het
recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande
startdatum.
12.2 Het staat opdrachtnemer vrij om een open activiteit af te gelasten bij
onvoldoende aanmeldingen. De termijnen van het vorige lid zijn hierop niet van
toepassing. Opdrachtnemer zal het reeds betaalde cursusgeld restitueren.
12.3 Het staat opdrachtnemer vrij om een open activiteit op een andere dan de
geplande vestiging te laten plaatsvinden.
13. Annulering door opdrachtgever/deelnemer
Annuleringsregelingen van assessments, trainingen, workshops en andere activiteiten
13.1 Individuele assessments
Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen
percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:
– Bij annulering 10 tot 8 werkdagen voor de onderzoeksdag: 50% van het
overeengekomen bedrag.
– Bij annulering 7 tot 4 werkdagen voor de onderzoeksdag: 75% van het
overeengekomen bedrag.
– Bij annulering vanaf 3 werkdagen voor en op de onderzoeksdag zelf: 100% van het
overeengekomen bedrag.
In geval van annulering in verband met ziekte van de deelnemer is de helft van het
overeengekomen bedrag verschuldigd.
13.2 Collectieve assessments
Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen
percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd indien zes of meer
onderzoeken in een maand gepland worden:
– Bij annulering meer dan tien werkdagen voor aanvangsdatum: 0% van het
overeengekomen
bedrag;
– Bij annulering tussen vijf en tien werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het
overeengekomen bedrag;
– Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het
overeengekomen bedrag.
Indien de uitvoering van de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever de hierna te noemen
percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd indien minder dan vijf
onderzoeken in een maand gepland worden:
– Bij annulering meer dan vijf werkdagen voor aanvangsdatum: 0% van het
overeengekomen
bedrag;
– Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het
overeengekomen bedrag.
In geval van annulering in verband met ziekte van de deelnemer is de helft van het
overeengekomen bedrag verschuldigd.
13.3 Trainingen, workshops en andere activiteiten.
Indien de uitvoering van de opdracht, niet zijnde een open training, voor de
overeengekomen aanvangsdatum door opdrachtgever wordt geannuleerd, is
opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag
verschuldigd:
– Bij annulering meer dan twee kalendermaanden voor aanvangsdatum: 50% van het
overeengekomen bedrag;
– Bij annulering tussen de één en twee kalendermaanden voor aanvangsdatum: 75%
van het overeengekomen bedrag;
– Bij annulering binnen één kalendermaand voor aanvangsdatum: 100% van het
overeengekomen bedrag.
14. Overmacht en recht van wijziging
14.1 Indien het voor opdrachtnemer door overmacht onmogelijk is een activiteit of
een onderdeel van die activiteit te verzorgen, zal opdrachtnemer zorgen voor een
gelijkwaardige activiteit of een vervangend onderdeel van die activiteit. Wanneer dat
niet mogelijk blijkt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de bijeenkomst naar
een nader te bepalen datum te verschuiven of te annuleren. Omstandigheden die
overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a. belangenverstrengeling,
arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een onvervangbaar gebleken
medewerker en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.
14.2 Bij het niet doorgaan van de gehele activiteit als gevolg van overmacht,
restitueert opdrachtnemer het betaalde cursusgeld.
14.3 Opdrachtnemer kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van
voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en
cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit
diens inschrijving te annuleren.